Algemene voorwaarden Grafsteenwinkel

Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2. Aanbiedingen/ overeenkomsten

Artikel 3. Prijzen en betalingen

Artikel 4. Levering

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 6. Reclame

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

Artikel 8. Recht van Retour

Artikel 9. Overmacht 

Artikel 10. Uitvoering

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 12. Online afbeeldingen 

Artikel 1.  Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met

Grafsteenwinkel , zijn deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden

worden op verzoek toegezonden.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling via Grafsteenwinkel worden

automatisch deze algemene voorwaarden van toepassing.

Grafsteenwinkel wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtnemer. Klant en/

of wederpartij wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtgever.

Artikel 2. Aanbiedingen/ overeenkomsten

2.1 Opdrachtnemer behoudt zich uit het recht voor prijzen voor opdracht te

wijzigen wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Alle

aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling

door opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgaaf van reden

een opdracht te weigeren.

2.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie, met name die op

grafsteen.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid van

deze informatie, onjuiste interpretatie van deze informatie dan wel onjuist

gebruik van deze informatie.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief b.t.w.

3.2 De betaling dient zonder enige sommatie en/of aanmaning binnen 14

werkdagen na factuurdatum plaats te vinden door overschrijving op de

bankrekening van opdrachtnemer.

3.3 Betaling dient te geschieden via bankoverschrijving.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is opdrachtnemer gerechtigd

(de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee

samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Opdrachtnemer is gerechtigd afwijkende voorwaarden aan de uitvoering

van bestellingen te verbinden, waaronder het vragen van gedeeltelijke of

gehele vooruitbetaling.

3.6 Vanwege het karakter van de geleverde producten (maatwerk) wordt er

een aanbetaling gevraagd van 50% van het totaalbedrag. 

Artikel 4. Levering

4.1 De levertijden bedragen circa 12 - 20 weken tenzij anders

overeengekomen. Bij  overschrijding van de levertijd dient opdrachtnemer u

tijdig op de hoogte te stellen zodat u de overeenkomst kunt ontbinden of een

nieuwe levertermijn kunt afspreken. Reeds betaalde bedragen dienen bij

ontbinding binnen 30 dagen terug gestort te worden.                      

4.2 De levertijd gaat in op het moment dat de getekende tekst lay-out en

aanbetaling is ontvangen. 


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de producten totdat opdrachtgever aan

alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan. Het

risico voor geleverde goederen gaat bij aflevering over op opdrachtgever.

5.2 Meetgegevens blijven ten alle tijden eigendom van Grafsteenwinkel en

zullen niet vrijgegeven worden als er geen bestelling wordt geplaatst.

Artikel 6. Reclame

6.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de

goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid

daarvan opdrachtgever terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien

de opdrachtgever niet binnen de wettelijke meldingstermijn van 5 werkdagen

na de dag van de levering c.q. oplevering opdrachtgever schriftelijk en

gemotiveerd wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden

opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het

gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op

reclame.

6.2 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te

controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden

opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

6.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een

onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige

komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij

anders is overeengekomen.

6.4 Indien de reclame naar het oordeel van opdrachtnemer c.q. de

onafhankelijke deskundige juist is, zal opdrachtnemer de goederen in de juiste

staat herstellen, een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de

factuurwaarde van de geleverde goederen of de geleverde goederen gratis

vervangen. 

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de

gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn

van welke gebreken ook.

7.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

7.3 Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei

schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of

grove schuld aan de kant van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer

aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en

omzetderving.

7.5 Indien opdrachtnemer , om welke reden dan ook, gehouden is enige

schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een

bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst

waardoor de schade is veroorzaakt.

7.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van

garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de

volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder

begrepen reparaties die niet met toestemming van opdrachtnemer of de

fabrikant zijn verricht;

- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming

corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of

nalatigheid.

7.8 De Koper is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren voor enige aanspraak

die derden ter zake van de overeenkomst tegen opdrachtnemer mochten

doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende

schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

Indien een klacht gegrond wordt verklaard opdrachtnemer zich tot het

leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

7.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van

kracht.

Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af

aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op

grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets

af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op

grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf

verleende garantie.

7.10. Arbeidsloon/reiskosten vallen niet binnen de garantie. 


Artikel 8. Recht van Retour

Vanwege het maatwerk karakter van de geleverde goederen door

Grafsteenwinkel is er geen recht op retour. 

Artikel 9. Overmacht 

9.1 In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht uitvoering van de

overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt onder meer verstaan

het niet, niet juist of niet tijdig leveren door leveranciers en/of

onderaannemers, weersinvloeden, brand, verlies of diefstal, maar ook

begrafenissen op de begraafplaats. Onverminderd de overige aan haar

toekomende rechten, heeft opdrachtnemer ingeval van overmacht het recht

om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel

de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door

opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat opdrachtnemer

is gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 10. Uitvoering

10.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij levering en/of installatie gebruik te

maken van derden zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en

overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op

deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan

de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Artikel 12. Online afbeeldingen

12.1. Grafsteenwinkel is niet aansprakelijk voor afwijkende kleurafbeeldingen

ten opzichte van het werkelijk te ontvangen product.

12.2. Grafsteenwinkel biedt klanten de mogelijkheid gratis kleurstalen te

bestellen aan om kleurechtheid en materiaal in daglicht te beoordelen.

Wanneer klant afziet van het bestellen van kleurstalen kan geen sprake zijn

van reclamatie op basis van kleurafwijking, product structuur dan wel andere

afwijkingen hieraan.

Bekijk prijzen en voorbeelden van grafstenen

We begrijpen goed dat je vooraf duidelijkheid wil over de mogelijkheden en prijzen van grafstenen. Dat vinden we geen probleem. Bekijk hier onze complete prijslijst met duidelijke voorbeelden.

Prijslijst grafstenen Zuiderbegraafplaats te Terneuzen
50%
Prijslijst bekijken (pdf)